როგორ EMC გაზომვის ლაბორატორია უნდა იყოს

როგორ EMC გაზომვის ლაბორატორია უნდა იყოს

1) განახორციელოს თავისი მოვალეობები, მათ შორის, მართვის სისტემის დანერგვა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება და მართვის სისტემის ან ტესტის ან / და კალიბრაციის პროცედურების დანერგვის დადგენა და ამგვარი გადახდების თავიდან ასაცილებლად ან მინიმუმამდე მოყვანა საჭირო ღონისძიებების ინიცირება, უნდა ჰქონდეს რესურსი ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი

(2) უნდა ჰქონდეს შეთანხმებები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მენეჯმენტი და პერსონალი დაცული იყოს ნებისმიერი კომერციული, ფინანსური და სხვა შიდა და გარე ზეწოლისა და გავლენისგან, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხს.

3) უნდა ჰქონდეს პოლიტიკა და პროცედურები, რათა უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა და მომხმარებელთა საკუთრების უფლება, მათ შორის, ელექტრონულად მიღებული შედეგების დაცვისა და გადაცემის პროცედურები.

4) უნდა ჰქონდეს პოლიტიკა და პროცედურები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი საქმიანობა, რამაც შეიძლება შეამციროს ნდობა მისი მთლიანობის, მიუკერძოებლობის, გადაწყვეტილების მიღებისა და მისი საქმიანობის პატიოსნებაში.

5) დამფუძნებელი და მართვის სტრუქტურა, მისი ადგილი ნებისმიერი მშობელი ორგანიზაციის ფარგლებში; აღწერეთ ურთიერთობა ხარისხის მენეჯმენტს, ტექნიკურ საქმიანობასა და მხარდაჭერას.

XX) თუ აქვს თუ არა მას პირდაპირი გავლენა ტესტის ან დაკალიბრების ხარისხზე, ახორციელებს თუ არა მას, ახორციელებს, ახორციელებს ან ასრულებს თავის მოვალეობებს, განსაზღვრავს ყველა პერსონალის პასუხისმგებლობებს, უფლებამოსილებებს და ურთიერთობებს.

7) ექსპერტები, რომლებიც იცნობენ ყველა გამოცდას და კალიბრაციის ელემენტებს, მათ შორის კადრების კანდიდატებს, მეთოდებს და პროცედურებს და თითოეული გამოცდის ან / და დაკალიბრების სამიზნე

უზრუნველყონ, რომ სწორად ხელმძღვანელობენ.

8) უნდა ჰქონდეს ტექნიკური მენეჯმენტი, რომელიც პასუხისმგებელია რესურსებისა და ტექნიკური პროცესების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული ოპერაციებისათვის საჭირო ხარისხის უზრუნველსაყოფად.

9) აქვს უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა, უზრუნველყოს ხარისხისა და მართვის სისტემა ხორციელდება და მონიტორინგი ნებისმიერ დროს, მიუხედავად სხვა მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობებისა.

მენეჯერი უნდა დაინიშნოს; მას უნდა ჰქონდეს პირდაპირი დაშვება მართვის უმაღლეს დონეზე, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ლაბორატორიული პოლიტიკისა და რესურსების შესახებ.

XX) პროქსიები უნდა დანიშნულ იქნეს ძირითადი მენეჯმენტის პერსონალისთვის

ლ) პერსონალმა უნდა იცოდეს საქმიანობის განხორციელების მნიშვნელობა და როგორ შეუწყობს ხელს მართვის სისტემის მიზნების მიღწევას. ინდივიდებს შეიძლება ჰქონდეთ ერთზე მეტი ამოცანა და არ შეიძლება შესაბამისი იყოს თითოეული დავალების ასისტენტი.

უფროსი მენეჯმენტი უნდა უზრუნველყოს, რომ სათანადო საკომუნიკაციო პროცესები შეიქმნას ლაბორატორიაში და ეფექტური კომუნიკაცია უზრუნველყოფილია მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.

ლაბორატორიის ფარგლებში შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, განხორციელება და შენარჩუნება. ლაბორატორიამ უნდა უზრუნველყოს თავისი პოლიტიკა, სისტემა, პროგრამა, პროცედურა და ინსტრუქცია დოკუმენტის დონეზე, რათა უზრუნველყოს ტესტირების ან / და კალიბრაციის შედეგების ხარისხი. სისტემის დოკუმენტაცია უნდა იცნობდეს შესაბამის პერსონალს და გაიგოს, ხელმისაწვდომი და მათთვის ხელმისაწვდომი.

ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს ექსპერიმენტების სიზუსტესა და საიმედოობას ლაბორატორიის მიერ შესრულებული კალიბრაციებით.

ეს ფაქტორები მოიცავს წვლილს:

  • ადამიანის ფაქტორი,
  • დასახლება და გარემო პირობები,
  • ტესტირებისა და დაკალიბრების მეთოდები და ამ მეთოდების დადასტურება,
  • მოწყობილობები,
  • გაზომვის მიკვლევა,
  • შერჩევის,
  • ტესტირებისა და დაკალიბრების მასალების ტრანსპორტირება,
  • ტესტების ან / და დაკალიბრების მასალებში გამოყენებული პროცესები
  • ტესტირების ხარისხის ან / და კალიბრაციის შედეგების ხარისხის უზრუნველყოფა
  • შედეგების გაშუქება

ხარისხი, რომელიც ფაქტორების წვლილს შეიტანს მთლიანი გაზომვის გაურკვევლობა, ექსპერიმენტიდან ექსპერიმენტიდან და დაკალიბრიდან დაკალიბრამდე მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ლაბორატორია; ამ ფაქტორების გათვალისწინება უნდა მოხდეს ტესტირებისა და დაკალიბრების მეთოდებისა და პროცედურების შემუშავებაში, პერსონალის კვალიფიკაციისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, მოწყობილობების შერჩევასა და დაკალიბრებაში.