Ποια είναι τα πρότυπα EMC

Ποια είναι τα πρότυπα EMC

Günümüzde sivil standartlar içinde çok kullanılanı standartlardandır . EN standartları kendi içinde temel ,  gerçek   ve ürün  standardı olmak üzere 3 grupta toplanır Temel standartlar genel amaçlı standartlardır ve test yöntemlerini, test sınır değerlerini içerirler. Jenerik ve ürün standartları tarafından referans olarak verilirler. Bağışıklık testleri  standartları emisyon testleri ise standartları temel alınarak hazırlanmıştır. Gerçek standartlar ürüne özgü standart bulunmadığı durumda başvurulması gereken temel standartlardır. Genel olarak gerçek standartlar test sınır değerlerini tanımlar ancak test yöntemi için ilgili temel standartlara atıfta bulunur. Ürün standartları ise belirli bir ürün ailesi için özel test şartlarını ve yöntemlerini tanımlar. Ürün ailesi, benzer ürünlerin oluşturduğu gruba verilen isimdir.

Τα πρότυπα αυτά μπορούν να αναφέρονται σε βασικά πρότυπα για μεθόδους δοκιμών και οριακές τιμές δοκιμών. Αναγνωρίζει τυχόν αλλαγές που αφορούν το προϊόν και είναι διαφορετικές από το βασικό πρότυπο κατά την εκτέλεση των δοκιμών. Ο πρωταρχικός στόχος των προτύπων είναι να καθοριστούν οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται πριν τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση οπουδήποτε στην ΕΕ. Παρόλο που πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, επιδιώκεται η άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση μιας συσκευής που παράγεται σύμφωνα με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, απαιτούνται πρωτίστως αυτοπιστοποίηση σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα. Επιπλέον, πρέπει να ετοιμάζεται ένα "τεχνικό αρχείο" για τη συσκευή. Αν και ο τεχνικός φάκελος που πρόκειται να ετοιμαστεί ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν και τον κατασκευαστή, αναμένεται να έχει τις ακόλουθες επικεφαλίδες.

Οι δοκιμές που πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να καθοριστούν μέσα σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Πρόκειται για πρότυπα EMC που ορίζουν και περιγράφουν τις απαιτήσεις. Τα πρότυπα είναι τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα των προϊόντων. Δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ορίζουν τα πρότυπα είναι οι οριακές τιμές δοκιμής "και" οι μέθοδοι δοκιμής. Τα περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν οι συσκευές είναι συχνά πιο συμπαγή και οι συσκευές χρησιμοποιούνται σε μεταλλικό περίβλημα ή βάση στήριξης. Το σύστημα γείωσης ορίζεται αυστηρά και εφαρμόζεται σωστά. Τα κριτήρια EMC που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με αυτούς τους όρους διαφέρουν από τα πολιτικά κριτήρια. Το βασικό στρατιωτικό πρότυπο που περιγράφει τις δοκιμές EMC με βάση συσκευές είναι το MIL-STD 461 / 462.

 

Τεχνική αξιολόγηση 

  • Δοκιμές και πρότυπα
  • Αναφορές αποτελεσμάτων δοκιμών, 
  • Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού της EMC,
  • Πιστοποιητικά,
  • Δήλωση CE.