Αποστολή-Όραμα

Αποστολή-Όραμα emc

Hizmet verilen kuruluşlarımız  , ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini ya da ölçümlerini , analizlerini , testlerini, muayene ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürürmeleri, tarafsız ve bağımsız davranmak ve çalışmalar sırasında her zaman objektif kalmak.

Ürünlerimizin  ve hizmet belgelendirme faaliyetlerimizin olsun, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde olsun, gizlilik ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermemek.

Να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών νομικών κανονισμών και των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Να παρουσιάσει μια προσέγγιση διαχείρισης με γνώμονα τον πελάτη και να παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες υπό ίσους όρους, ενώ συνεχίζει τις δραστηριότητές της.

Πάντα να παρέχετε ισότιμη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Να είστε ο πρώτος προτιμώμενος οργανισμός που έρχεται στο μυαλό όταν πρόκειται για μελέτες πιστοποίησης ή για μελέτες δοκιμών και επιθεωρήσεων.

Να είναι πάντα ο πρώτος μεταξύ των ανταγωνιστών στον τομέα αυτό.

Bütün sektördeki  rakiplerimizi önemsemek, ciddiye almak ve her zaman onlarla rekabet içinde olmak 

Να συνεχίσει το έργο μου σχολαστικά.

Να ενεργεί ειλικρινά και να κερδίζει την εμπιστοσύνη όλων των δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που εξυπηρετούνται.

Να είναι ένας δυναμικός οργανισμός που βελτιώνει συνεχώς, βελτιώνει και βελτιώνει τον εαυτό του σε όλες τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και είναι ηγέτης στον τομέα του.

Ταυτόχρονα, να ενεργεί με ένα αίσθημα ευθύνης και να είναι ευαίσθητο για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να μοιραστεί αυτή την κατανόηση με τους πελάτες που εξυπηρετεί.

Να διεξάγει όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προτύπου γενικών κριτηρίων για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων επιθεώρησης.

Ως εταιρεία, μαζί με τους διευθυντές και τους υπαλλήλους, είμαστε πάντα μια καλή ομάδα και την ικανοποίηση των εργαζομένων ως βάση.

Να δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζοντας πάντα τους πελάτες με πρακτικές και οικονομικές λύσεις.

Πάντα να δίνετε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

 

Η Αποστολή μας

Να διαχειρίζεται τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης στις επιχειρήσεις των πελατών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση ζήτησης από τις επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει και διαχειριστεί συστήματα διαχείρισης, να διεξάγουν μελέτες πιστοποίησης.

Να διεξαχθούν οι μελέτες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμής, επιθεώρησης και αξιολόγησης που πρέπει να διεξαχθούν κατά τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ή μελετών πιστοποίησης ή κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων ελέγχων που θα διεξαχθούν μετά την παραλαβή των εγγράφων και την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και εκθέσεων στο τέλος αυτών των μελετών.

Εξυπηρετεί επίσης τις απαιτήσεις μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμών, επιθεώρησης και αξιολόγησης σχετικά με τα απαιτούμενα περιβάλλοντα εργασίας και τον εξοπλισμό που λειτουργεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Διοργάνωση κατάρτισης διαχείρισης συστημάτων κατάρτισης, κατάρτιση εσωτερικού ελεγκτή, κατάρτιση τεκμηρίωσης, κατάρτιση διαχείρισης διαδικασιών, κατάρτιση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, συνεχής βελτίωση και παρόμοια προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις μελέτες πιστοποίησης και δοκιμών και επιθεωρήσεων και την παροχή πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες.

Για να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες με ακρίβεια, γρήγορα και με ποιοτικό και αξιόπιστο τρόπο, αφενός, να έχουμε εκπαιδευμένους, πεπειραμένους και υπεύθυνους υπαλλήλους, αφετέρου να παρέχουμε μια γρήγορη, ολοκληρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση, ώστε να έχουμε μια σύγχρονη και αξιόπιστη υποδομή.