Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Σύμφωνα με τις αρχές της εταιρείας μας, η πιστοποίηση διεξάγεται με τους ελεγκτές του τομέα με εμπειρογνώμονες ελεγκτές χωρίς να θυσιάζεται η αρχή της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και έχει την αρχή της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας που εξυπηρετεί. Η εταιρεία μας έχει ως στόχο να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετεί. Στην αρχή των πολιτικών στις οποίες η εταιρεία μας αποδίδει μεγάλη σημασία, όταν εκτελεί δραστηριότητες πιστοποίησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή μελέτες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμής, επιθεώρησης και αξιολόγησης, ενεργεί πάντα αμερόληπτα και ανεξάρτητα και πάντα δίνει προσοχή ώστε να παραμείνει αντικειμενική κατά τη διάρκεια των μελετών. Οι αναγκαίες εγγυήσεις έχουν δημιουργηθεί μέσα στην Εταιρεία για να διασφαλιστεί αυτό.

Η εταιρεία μας έχει σημαντικές πολιτικές, μερικές από τις οποίες είναι:

η δεύτερη είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας. Όλα τα είδη πληροφοριών και εγγράφων που αποκτήθηκαν ή παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και των εκδοθέντων εκθέσεων είναι προστατευμένα και εμπιστευτικά. Όλα τα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται και μοιράζονται με τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα αρχεία φυλάσσονται εντός του καθορισμένου χρόνου και σε αξιόπιστα περιβάλλοντα, εφόσον δεν προβλέπονται διαφορετικά οι κανονισμοί των πελατών.

Η τρίτη βασική πολιτική της εταιρείας μας είναι να ασκεί τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του Προτύπου Γενικών Κριτηρίων για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων επιθεώρησης. Η εταιρεία μας φροντίζει να διεξάγει τις δικές της δραστηριότητες σύμφωνα με τα πρότυπα, είτε πρόκειται για μελέτες πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, για μετρήσεις, αναλύσεις, δοκιμές, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις και ενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται και δημοσιεύονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Εκτελεί όλα τα έργα που αναλαμβάνει ως διαπιστευμένα σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης και προετοιμάζει τις απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που λαμβάνει και σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών νομικών κανονισμών και των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία στις πολιτικές της εταιρείας μας.

Μια άλλη πολιτική στην οποία αποδίδει η εταιρεία μας είναι να λαμβάνει υπόψη μόνο τις ανάγκες του οργανισμού που ζητά υπηρεσίες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μην υπερβαίνει αυτό. Η εταιρεία μας αποδίδει σημασία στην ικανοποίηση των προσδοκιών των οργανισμών που εξυπηρετεί. Οι πελάτες προσφέρονται πάντα πρακτικές και οικονομικές λύσεις.

Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση διαχείρισης με γνώμονα τον πελάτη και προσφέρει ίσες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές που έχουν τεθεί και προσπαθεί να δημιουργήσει ικανοποίηση των πελατών. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης και πίστης στους πελάτες.

Η εταιρεία μας προσπαθεί πάντα να είναι ο πρώτος από τους ανταγωνιστές της σε αυτόν τον τομέα, προσελκύει σοβαρά τους ανταγωνιστές της στον κλάδο, προσπαθεί να μην δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό με περιττές μεθόδους και πάντα προσπαθεί να είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές της. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μας προσπαθεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει και έχει ως στόχο να είναι ο ηγέτης στον τομέα της.

Η εταιρεία μας ασχολείται με την πολιτική, τους ανθρώπινους πόρους και την υποδομή. Προκειμένου να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της με ακρίβεια, ταχύτητα και με ποιοτικό τρόπο και αξιόπιστα, αφενός, να έχει εκπαιδευμένους, πεπειραμένους και υπεύθυνους υπαλλήλους, αφετέρου, να παρέχει μια γρήγορη, ολοκληρωμένη και ποιοτική υπηρεσία, αφετέρου, διαθέτει μια αξιόπιστη υποδομή βάρος.

Η εταιρεία μας αναπτύσσεται επίσης συνεχώς. Εξασφαλίζει ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία.